Πέμπτη, Μαρτίου 23, 2006

Φιλοσοφική Συμβουλευτική, ΙV

136.
Der Eine sucht einen Geburtshelfer f?r seine Gedanken, der Andre Einen, dem er helfen kann: so entsteht ein gutes Gespr?ch.

Ο ένας ψάχνει μια μαμμή για τις σκέψεις του, ό άλλος κάποιον τον οποίο μπορεί να βοηθήσει: έτσι γεννιέται μια καλή κουβέντα.


125.
Wenn wir ?ber Jemanden umlernen m?ssen, so rechnen wir ihm die Unbequemlichkeit hart an, die er uns damit macht.

Όταν πρέπει ν’ αλλάξουμε τη γνώμη μας για κάποιον, του καταλογίζουμε βαριά το ξεβόλεμα που μας προκαλεί.


98.
Wenn man sein Gewissen dressirt, so k?sst es uns zugleich, indem es beisst.

Όταν γυμνάσει κανείς τη συνείδηση του, αυτή μας φυλάει την ίδια στιγμή που μας δαγκώνει.

68.
"Das habe ich gethan" sagt mein Ged?chtniss. Das kann ich nicht gethan haben - sagt mein Stolz und bleibt unerbittlich. Endlich - giebt das Ged?chtniss nach.

«Αυτό έκανα» λέει η μνήμη μου. «Δεν μπορεί να το έκανα αυτό» - λέει η περηφάνια μου και παραμένει άτεγκτη. Στο τέλος – μνήμη υποχωρεί.

Πηγή: Spr?che und Zwischenspiele aus Jenseits von Gut und B?se von Friedrich Wilhelm Nietzsche

Δεν υπάρχουν σχόλια: